«امید»


 

 

محمود طوقی

امید

می گریزی
از تورها و دام ها می گذری
تا ما بیائیم و هزار باره تورهای خود را  در آب رها کنیم

ما امید خود را از دست نمی دهیم

بگذار صاعقه ها بیایند و
امیدهای ما را خاکستر کنند
بگذار بادهای وحشی بیایند و
رویاهای ما را به انتهای جهان ببرند

روزی باد شرطه خواهد آمد
و ما قایق های خود را به آب خواهیم زد
و ترا ای بخت نامراد
در تورهای خود خواهیم دید